RECOLLECTION FKMP FIOMANANA NY PAKA 2010

FIJALIAN’ I JESOA KRISTY  (Zoma Masina)

Asabotsy 20 sy alahady 21 febroary 2010

Missions Franciscaines “La Clarté - Dieu”
95, rue de Paris – 91400 ORSAY

 

Partie 1 : NY KRISTIANINA MANOLOANA NY RATSY SY NY FIJALIANA (voir synthèse en français)

Partie 2 : NY LITORJIAN'NY ZOMA MASINA

Partie 3 : LA RECOLLECTION VUE ET VECUE PAR LES JEUNES

---

 

 

Partie 1 : NY KRISTIANINA MANOLOANA NY RATSY SY NY FIJALIANA

Mpitarika ny dinika Mopera Théophile RAKOTONIRINA, nandravona Pierre RAZAFIMAHATRATRA

Ahoana ny amin’ny ratsy sy ny fijaliana ?

Misy ny RATSY ary mby an-koditra ny FIJALIANA. Tandra vadin-koditry ny olombelona ny aretina, ny fijaliana fa eo koa ny loza mitranga ka mampijaly na iaretana. Miteraka fangirifiriana ireny ary matetika mampikomy ny zava-mitranga indrindra rahefa mihatra amin’ny tena.
Mametram-panontaniana ary ireo mpandinika satria voatsara Andriamanitra sy ireo mpino azy. Mipetraka ny fanontaniana manao hoe: Aiza izao Andriamanitrareo izao ê ? Be ny mijaly, ny maty noho ny ady, noho ny tondra-drano, noho ny aretina, sy ny sisa…(1)
Miezaka ary ny mpino miady amin’izany fitsaratsaram-poana an’Andriamanitra izany manoloana ny RATSY sy ny FIJALIANA ka mampiharihary fa isika olombelona ihany no fototra iavian’ny RATSY sy ny FIJALIANA satria tsy haintsika ny mampiasa ny fahafahana nomen’ilay Mpahary antsika. (2)
Misy indray dia manankina fotsiny amin’ny anjara sy lahatra ka dia manao vavaky ny olona reraka toa an’I Joba no asetry ny RATSY sy ny loza ary ny FIJALIANA. Izay mahasoa ataon’Andriamanitra ê! Atao ahoana fa izao no anjara! (3)
Misy kosa anefa tsy kivy eo anatrehan’ny ratsy sy ny fijaliana fa mihezaka sy mandray andraikitra ary miantso atrik’asa iarahana amin’ny Jesoa Tompo, zanak’Andriamanitra tonga olombelona sy mpamonjy antsika, toa an’ireo martiora taloha, na ireo olona fantatsika toa an-dry Masera Théresa, Masera Emmanuelle, ny Papa Joany Paoly faha II. (4)

1 - Ny fitsaràna atao an’Andriamanitra sy ireo Mpino azy :

Eo ampiatrehana ny fisian’ny ratsy sy ny fijaliana dia matetika Andriamanitra no omena tsiny voalohany. Lazaina fa Andriamanitra no nahary izao tontolo izao sy ny olombelona ary ataon’ny mpino antso avo fa Andriamanitra dia Fitiavana koa nahoana no misy ny RATSY, nahoana no misy ny FIJALIANA, misy ny aretina sy ny fahafatesana ? Hoy I Nietzsche, filozofa alemanina, hoe: “Ny mahatonga ny olona hikomy manoloana ny fijaliana amam-pangirifiriana dia tsy ny fijaliana amin’ny maha-fijaliana azy, fa ny tsy mampisy dikany ny fangirifiriana (le non sens de la douleur). Koa mila mahita ny dikany ireo olona mijaly. Fara-faharatsiny mahita ny tompon’Andraikitra ao ambadika…Mazava loatra fa afa-tsiny amin’izany ny Olombelona. Ilay Andriamanitra tsapa ho Tompo mandidy ny Tantara sisa tavela. Koa na heverina aza fa tsy Izy Andriamanitra no nanao ny ratsy, dia mbola mipetraka ny fanontaniana hoe: “Nahoana ary Izy no mamela ny Ratsy hisy sy hanjaka ?”.
Raha TSARA Izy, noho Izy tsy afaka hisakana ny RATSY, dia azo lazaina fa OSA Izy ary tsy MAHERY !
Raha ambara kosa fa MAHERY, TSY REFESI-MANDIDY Izy, nahoana fotsiny izao no avelany hisy sy hanjaka ny RATSY ? Tsy TSARA Izy, raha izany no marina…
Ary dia hita taratra ao amin’ny Baiboly ny fitsaràna mifono fanomezan-tsiny na fanoherana an’Andriamanitra:
“ Aiza ihany ny Andriamanitrao ? ” (Salamo 42, 4.11; 79, 10; 115, 2 – Mikea 7, 10 – Malakia 2, 17).
I Jesoa teo ambonin’ny Lakroa mihitsy aza moa no nahazo teny fanesoana mafy: Matio 27, 41-44.

2 - Fomba fialàna amin’ny fanomezan-tsiny an’Andriamanitra

Anisan’ny fialàna amin’ny fanomezan-tsiny an’Andriamanitra dia nohamaivanina na nofoanana mihitsy ny maha-zava-misy ny RATSY (la réalité du mal). Nambara fa sarisarin-javatra ety ivelany ny RATSY indrindra raha oharina amin’ny fahasoavana arotsak’Andriamanitra amintsika. Nolazaina fa toe-javatra miserana fotsiny ny RATSY ary manomana ny hiavian’ny soa sesehena ho avy. Efa hita taratra tao amin’ny Testamenta taloha izany tsangan-kevitra izany: “Manomana ny hiavian’ny soa ny sambasamban’ny ratsy…” (Jenezy 50, 20 – Fahendrena 4, 17-20 – Fahendrena 3, 13).
Nokianin’ireo filozofa toa an-dry BERGSON io fomba fisainana io taty aoriana satria toa ny Olombelona indray no mampisy sy tsy mampisy an’Andriamanitra avy tamin’ny fisainany ny lalàn’ny natiora izay voatery hitombina…Ary tonga hatramin’ny fanahiana ny famindram-pon’Andriamanitra sy ny maha-tsy manampetra azy ny fanakianana. Nolazaina mazava ary fa ny RATSY mety ho vitan’ny Olombelona, dia vokatry ny Fahafahana (condition de leur liberté) ananany sy ny fampiasany azy.
Saingy raha izany indray dia indro ny fanontaniana hafa: Ka ahoana àry ny momba an’ireo RATSY na loza izay tsy miankina amin’ny sitrapon’Olombelona, toy ny lozan-tany samihafa (horohoron-tany, tondra-drano, rivo-mahery manimba sy mamono).
Manoloana an’izany indray, dia nolavina hatrany ny fanomezan-tsiny an’andriamanitra ho tompon’andraikitry ny RATSY, fa nolazaina kosa fa “sazin’ny ota ny fitrangan’ny loza…”
Hita koa anefa fa tsy mety ny hoe: mba hialana amin’ny fanomezan-tsiny an’Andriamanitra dia aleo atosaka any amin’ny Olombelona daholo ny fahadisoana manoloana ny fisian’ny RATSY sy ny FIJALIANA…

3 – Ny vavaka no endrika fahatelo amin’ny kabary aroson’ny olombelona manoloana ny RATSY sy ny FIJALIANA

Manaitra ny vavaka avantan’I Jôba amin’Andriamanitra manoloana ny FIJALIANA tsy roa aman-tany mianjady aminy.
Mihiaka ny fijaliany mbamin’ny fikomiany manoloana an’Andriamanitra I Jôba. Atosany aminy ny hatezerany izay tsy manalavitra ny fitenenan-dratsy Azy Andriamanitra (blasphème). Jereo Jôba 7, 16-21.
Tonga hatrany amin’ny fiheveran-dratsy an’Andriamanitra manoloana ny hevi-pahariany an’izao tontolo izao aza ny vavaka ataony: (Joba 10, 8-17)
Misy fikomiana amin’Andriamanitra mety ho lasa lavitra noho ny an’I Joba ve ? Tsaroantsika eto ny vavaka nataon’I Jesoa tamin-dRainy, tamin’izy teo ambony Lakroa: “Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, Nahoana no dia nilaozanao aho ? (Mt 27, 46).
Tsikelikely anefa dia hiova ny toe-javatra ary hihamazava ny fahitana ny RATSY sy ny FIJALIANA niaretan’I Joba, Jesoa Kristy ary ny Olombelona rehetra…
Hisy vokany ny FIJALIANA mianjady - vokany tsara ho an’ny tsy meloka, toa an’I Lazara (Lk 16, 25) -; ho an’ireo tsy mpino ka tsy miraharaha ny MARINA kosa – vokany ratsy - dia mbola handalo ny fitsaran’Andriamanitra na ho ela na ho haingana (Salamo 73). Ny tody tsy misy fa ny atao no miverina hoy ny ohabolana Malagasy.
Fa ny FIJALIANA ihany koa dia MANABE, moa va tsy ny fananaran-dRay aman-dreny: Det 8, 5; Ohabolana 3, 11.
MANDIO ihany koa ny FIJALIANA, toy ny afo: Salamo 66, 10; Jeremia 9, 6; Tobia 12, 13. Amin’ny fomba tsy hay takarina, dia mety hanomana amin’ny fandraisana ny fanjakan’Andriamanitra ny FIJALIANA: Mt 5, 5…Sambatra izay malemy fanahy, sambatra izay mitomany fa halàna alahelo,…
Mety ho fambaran’ny maha-akaiky an’Andriamanitra ihany koa ny fijaliana satria miendrika fitsapana atokan’Andriamanitra ho an’ny Mpanompony izay hitokisany, toa ireo maritiora maro be teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana. Ohatra akaiky ny fijaliana niaretan’I Victoire Rasoamanarivo teo amin’ny tokan-tranony.
Mety ho fanelanelanana ahitam-pamonjena ihany koa ny FIJALIANA: Moizy tao anatin’ny fahoriana lalina (Eks 17, 11), ilay mpanompo nijaly (Izaia 53, 2-5) ary hoy I Md Paoly “Maty noho ny otantsika I Kristy” (1 Kor 15, 3).

4 – Manoloana ny RATSY sy ny FIJALIANA dia ny fihetsika arahan’asa, ny fahavononana handray andraikitra miatrik’asa hiadiana  amin’ny RATSY sy ny FIJALIANA no tokony hiainan’ny kristianina ny finoany.

Marihina fa tsy misy vaha-olana ara-kevitra (filozofia, sosiolojia, psikolojia,…) hatramin’izao, manoloana ny RATSY (le problème du mal).
Tsy misy ny vaha-olana, saingy misy VALINTENY, izay tsara noho ny vaha-olana aroson’ny Finoana kristianina, dia tsinona fa valinteny an’asa avy hatrany.
Ny Evanjely ohatra, dia fandavana ankitsirano ny fitomeram-poana (passivité) manoloana ny RATSY ary indrindra manoloana ny FIJALIANA.
I Kristy mihitsy hoy ny Papa Joany Paoly faha-II no nanome ohatra mivantana antsika.
Hoy I Marcel NEUSCH, teolojiana assomptionniste:
“S’Il n’a pas élaboré de Théorie sur le mal, Jésus n’est pourtant pas resté muet. C’est de sa vie que l’énigme du mal reçoit un éclairage inédit. Il importe donc de le regarder vivre et mourir. Au cœur de cette existence, où le mal semble toujours avoir l’avantage, Jésus a multiplié non pas les mots, mais les gestes. Il était présent en adversaire partout où le mal sévissait. Il l’a affronté sur son terrain ; surtout, il a semé une espérance,…, en vivant la même condition humaine jusqu’au bout. (Hebrio 5, 8)
Manoloana ny RATSY, ny Finoana kristianina dia manentana antsika mpino ato amin’ny Eglizy hanara-dia an’i Kristy izay naneho lalandava tamin’ireo famantarana nataony fa ny « FANAVOTANA entiny dia mitondra amin’ny Ady tsy ankivalo hanoherana sy handavoana ny RATSY ».

Koa ny fanontaniana mendrika ho valiana dia ity :
“Inona no azoko atao miaraka amin’I Kristy hiadiana amin’ny RATSY ?”
“RESEO amin’ny SOA any RATSY” (Romanina 12, 21).
« La vraie réponse au scandale du MAL, le Chrétien la trouve dans la CROIX, dans la PRIERE d’abandon entre les mains de Dieu et l’offrande de soi comme participation au sacrifice du Christ. Mais la réponse est aussi le combat pour la JUSTICE, joint à l’exercice de la CHARITE. »
« Ny fitaovana hiadiana amin’ny RATSY sy hiaretana ny FIJALIANA dia ny fiarahana amin’I Jesoa nijaly teo amin’ny Hazo fijaliana, ny mivavaka mametraka ny fiainana eo ambanin’ny  fahasoavan’Andriamanitra ary ny fanoloran-tena hampanjaka ny fahamarinana, ny fifanampiana  sy ny fifankatiavana eo amin’ny fiaraha-monina ».
Ny fankalazana ny litorzian’ny Zoma Masina dia fotoana lehibe indrindra hafahan’ny kristianina mahatsiaro sy miaina ny Fijaliana niaretan’i Kristy ary mandray anjara amin’ny Famonjena nentiny.

 

Partie 2 : NY LITORJIAN'NY ZOMA MASINA

Mpitarika ny dinika Mopera Germain RAJOELISON, nandravona Rakoto Dominique ANDRIAMANAMIRIJA

 

Ny firafitry ny litorjia Zoma Masina sy ny dikan'izany fankalazana izany no votoatin'ny dinidinika faharoa nentin'i Mopera Germain RAJOELISON. Marihina fa efa Pretra nitantana ny FKMP izy.
Tsara antitraterina voalohany fa ny Zoma Masina dia tsy afa-misaraka amin'ny « triduum pascal » : Alakamisy-Zoma-Sabotsy Masina. Izany no faratampony amin'ny fankalazana ny Paka ao anatin'ny herinandro masina (le point culminant de la semaine sainte). Misterin'ny Paka famonjena. Misy fifanojoana amin'ny pakan'ny Jody.
Raha araky ny tantara sy ny lovantsofina (tradition) dia efa hatrany amin'ny taonjato faha-7 no nankalazana ny herinandro masina. Ny kônsily vatikana faha-2 kosa (1962-1965) no nampisy fanovana ny fankalazana rehetra. Raha ny amin'ny Zoma Masina dia manome lanja manokana ny Fahanginana fa tsy misy lamesa.

I- NY FIRAFITRY NY LITORJIA

   Mizara efatra izany :
I-1 : Fandinihana ny fijalian'i Jesoa Kristy amin'ny alalan'ny Soratra masina. Misy vakiteny telo tsy misy fiovana fa iombonan'ny taona litorjika A,B,D.
Izaia 52,13-53,12 : Ilay mpanompon'Andriamanitra niaritra  fijaliana. Manambara faminaniana
Hebrio 4,14-16/5,7-9 : Ilay Mpisorombe nanaiky hijaly sy maty hahazahoana ny famonjena
Joany 18,1-19,42 : Ny fijalian'i Jesoa Kristy Mpanjaka mihoatra ny fanjakana rehetra. Ao koa  no nanoloran'i Jesoa an'i Maria ho Renin'ny Eglizy.
I-2 : Ny ranombavaka manokana : mampahatsiaro ny famonjena an'izao tontolo izao ao amin'i Kristy
I-3 : Ny Fitsaohana ny Lakroa : anehoana fanajana an'i Kristy ilay nanaiky ho faty teo ambonin'ny Hazofijaliana mba hamonjy ny olombelona.
I-4 : Fandraisana ny vatan'i Kristy. Tsy misy lamesa fa misy kosa ny fandraisana ny vatan'i Kristy aorian'ny Rainay, ary mifarana amin'ny vavaka aorian'ny komonio.

II- NY DIKAN'NY FANKALAZANA NY ZOMA MASINA

Misy ary ny fahatsiarovana ny nijaliana sy ny nahafatesan'i Kristy teo  amin'ny Hazofijaliana.
Tsy mijanona ho fahatsiarovana fotsiny ny litorjia fa fitaomana ny tsirairay handinika ny Misterin'i Kristy Mpanavotra sy ny fiatraikan'izany amin'ny fiainana ankehitriny.
Rahefa izany dia mitohy eo anivon'ny tantara io asam-panavotana io ka mandray anjara amin'izany ny Eglizy. Mila famonjena izao tontolo izao ka izany no italahoan'ny Eglizy manokana amin'ireo ranombavaka manetriketrika.
Ary ny nahafatesan'i Jesoa Kristy teo ambonin'ny Hazofijaliana no fototry ny famonjena. Ny fiaikena izany no ibanjinana sy itsaohana azy mba ahazoana fahasoavana sy famindrampo.
Misy dikany manokana ary ny fahafatesan'i Kristy fa tsy toy ny fahafatesana rehetra. Fahafatesana midika fanavotana, fandresena, famongorana ny fahotana sy ny ratsy mangeja antsika. Porofom-pitiavana lehibe nomen'Andriamanitra ny olombelona, loharanon'ny fampihavanana aminy indray.
Miavaka arak'izany ny fankalazana ny Zoma Masina. Manome lanja manokana ny FAHANGINANA, fanajana sy fiondrehana manoloana azy Tompo nanaiky ho faty ho antsika sy ny fidirana amin'ny Misteriny (misterim-panavotana). Misy ny fiondrehan'ny Pretra amin'ny fidirana (tsy misy hira fidirana), dia mitohy ampanajana ny fankalazana ary mifarana ampahanginana (tsy misy hira fanirahana) amin'ny  fitaomana ny mpino mba hivelona sy handinika ny misterin'ny fijalian'i Jesoa Kristy.

Ho an'ny kristianina mpino,  dia ampirisihana ny famonjena sy ny fiainana ny herinandro masina, indrindra ny « triduum pascal » satria fototry ny finoantsika izany. Ny vavaka ataontsika, ny fanambarana ny fijaliana amin'ny fijalian'i Kristy, ary ny ezaka fialana amin'ny ratsy no fandraisantsika anjara sy fiombonantsika amin'ny asam-pamonjena.

 

Partie 3 : Récollection vue et vécue par les jeunes de la FKMP

Etude sur des textes Bibliques

Présentation du groupe :
Le groupe des jeunes était très diversifié, se composant de jeunes et anciens confirmés ainsi que des jeunes préparant la 1ère Communion. Grâce à cette diversification nous avions donc pu échanger et avoir différentes réponses et opinions.

Deux textes nous ont été présentés sur lesquels nous avons médité en essayant d'abord de comprendre le texte puis nous avons poussé la réflexion à l'aide de différentes questions posées. Diverses réponses pertinentes ont donc été données ce qui amène donc à cette conclusion :

1er Texte extrait de l'Evangile selon St Marc Chapitre 10 verset 17 à 22.

L'acte de foi est un acte qui montre que vraiment nous croyons en quelque chose ; " Viens et suis moi " comme dans le texte.
Si on accepte que c'est Dieu qui donne, on accepte de laisser nos biens.
L'homme dans le texte arrive vers Jésus, assoiffé du " Messianisme ", sincère dans sa demande si particulière: recevoir la vie éternelle.
Le regard du Christ sur cet homme c'est aussi le regard de Dieu : un regard de sympathie et de bonté. Et la bonté est un attribut qualificatif qui n'est réservé qu'à Dieu.
" Si tu es Saint en étant Saint , tu peux être heureux au Ciel avec Jésus ". Ainsi pour accéder au bonheur éternel il faut être Saint.
Etre disciple c'est être avec, on participe à sa vie, c'est donc vivre avec.
La Bonne nouvelle du texte : Le Christ est le chemin vers la vie éternelle. Tout donner aux pauvres afin d'avoir une grande richesse dans le Ciel, et en même temps, c'est l'acte de foi demandé à cet homme : suivre le Christ et avoir le sens du partage.

2ème Texte extrait de l'Evangile selon Saint Mathieu chapitre 4 verset 1 à 11.

La tentation qui est le thème principal du texte, il vient du Diable, et selon le terme hébreu c'est l'épreuve, la conséquence, le péché.
C'est aussi quelque chose que l'on ne s'autorise pas à faire mais que l'on veut faire.
Dans le texte, Jésus est déjà rempli d'Esprit avant d'être tenté par le diable (Il vient d'être baptisé).
Dans la deuxième tentation, le diable met Dieu à l'épreuve en demandant à Jésus de se jeter du haut de la montagne et ainsi solliciter l'aide des Anges pour le sauver.
Mais ce n'est pas un Dieu d'épreuve mais un Dieu de miséricorde. Jésus nous fait comprendre qu'il faut croire et avoir confiance en Dieu pour tout obtenir car il pourvoie à tout. Dieu nous donne toujours ce que l'on veut, quand nous le demandons avec confiance.
La Bonne nouvelle de ce texte est sans doute la victoire de Dieu qui a vaincu le Mal mais ce qui nous frappe encore plus, c'est l'accomplissement de la Bonne nouvelle à la fin du texte : " Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servirent ".

Rina RAVELOJAONA

 


  Thierry ANDRONIC